Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Aplikacja getFindia jest własnością Picado sp. z o.o., Floriana Stablewskiego 47 lok. 4, 60-213 Poznań, NIP 7822575026, KRS 0000549874

 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach aplikacji jest Picado sp. z o.o.

 3. Użytkownik aplikacji jest zobowiązany do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.

§ 2 REJESTRACJA

 1. Zarejestrowanym Użytkownikiem aplikacji getFindia może być każda osoba, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w aplikacji getFindia, zakończoną skutecznym założeniem konta.

 2. Rejestracja jest konieczna do korzystania z aplikacji getFindia.

 3. Użytkownik Aplikacji instaluje Aplikację za pośrednictwem portalu Facebook lub za pośrednictwem sklepu internetowego oferującego Aplikację wyrażając w trakcie procesu instalacji zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika. W ramach zintegrowania Aplikacji z kontem Użytkownika na portalu społecznościowym Facebook, Aplikacja uzyskuje dostęp do Facebook ID użytkownika oraz jego zdjęcia profilowego. Aplikacja zapisuje wyłącznie Facebook ID użytkownika i jego zdjęcie profilowe. Dane w pozostałym zakresie pozostają na portalu społecznościowym Facebook i nie są zapisywane na Aplikacji lub udostępniane Administratorowi. Ponadto, Picado sp. z o.o. przechowuje również adresy poczty elektronicznej użytkowników Aplikacji na wypadek konieczności skontaktowania się Użytkowników z Picado Sp. z o.o. za pomocą formularza kontaktowego w zakładce “Kontakt” na stronie internetowej Aplikacji.

 4. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych (tj. prawdziwego adresu e-mail).

 5. Dokonując rejestracji w aplikacji getFindia, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z aplikacji oraz w celach statystycznych.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI GETFINDIA

 1. Aplikacja getFindia jest dostępna dla urządzeń mobilnych z systemem Android oraz iOS, zgodnie ze specyfikacją podaną w serwisach dystrybuujących aplikację.

 2. Korzystanie z aplikacji wymaga włączenia w urządzeniu mobilnym usługi lokalizacji GPS oraz transferu danych. Jest to konieczne do prawidłowego działania aplikacji.

 3. Aby rozwiązać Miejsce w aplikacji getFindia, należy udać się w lokalizację wskazaną w Miejscu.

 4. Szczegółowa instrukcja korzystania z aplikacji getFindia jest wyświetlana po jej zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym i dostępna w menu aplikacji.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Prawa autorskie. Zabronione jest kopiowanie i publikowanie jakichkolwiek treści zawartych w aplikacji getFindia w innych mediach, szczególności na innych stronach internetowych, w publikacjach drukowanych, w prezentacjach multimedialnych, materiałach szkoleniowych i wszelkich innych dokumentach bez zgody właściciela.

 2. Właścicielem wszystkich treści, zdjęć oraz grafik zamieszczonych w aplikacji jest Picado sp. z o.o.

 3. Z zastrzeżeniem odrębnych umów licencyjnych lub promocyjnych, właściciel Aplikacji nie wyraża zgody na poniższe: a) licencjonowanie lub sprzedaż Miejsc zawartych w aplikacji getFindia; b) wykorzystanie Miejsc do innych celów niż niekomercyjny użytek; c) modyfikowanie, wprowadzanie zmian czy tworzenie jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Miejsc zawartych w aplikacji getFindia;

 4. Nieprzestrzeganie powyższych reguł będzie skutkowało żądaniem natychmiastowego usunięcia naruszenia praw autorskich oraz zawieszeniem konta Użytkownika w aplikacji.

§ 5 LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI GETFINDIA

 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik otrzymuje nietransferowalną, niewyłączną licencję na zainstalowanie i wykorzystywanie kopii dostępnych Aplikacji, wyłącznie na ich wykorzystanie w celach niekomercyjnych. Wszelkie aktualizacje, które będą uzupełniać lub zastępować daną wersję Aplikacji również podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu, chyba, że zostanie wydana specjalna licencja dotycząca tych aktualizacji, uzupełnień czy zastąpienia.

 2. Właściciel aplikacji nie wyraża zgody na autoryzowanie czy udzielanie zezwolenia jakiejkolwiek stronie trzeciej na: a) licencjonowanie lub sprzedaż aplikacji getFindia; b) dystrybuowanie aplikacji, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dystrybucja została wyraźnie autoryzowana przez Właściciela; c) wykorzystanie aplikacji getFindia do innych celów, niż osobisty, niekomercyjny użytek; d) modyfikowanie, wprowadzanie zmian czy tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie aplikacji getFindia.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych zapewnia użytkownikom Aplikacji realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 2. Użytkownikowi Aplikacji przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści jego/jej danych oraz ich modyfikacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych bez podawania przyczyny. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji oraz zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych następuje poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: biuro@getfindia.com i może skutkować ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.

 3. Użytkownik Aplikacji wyraża osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i może tę zgodę odwołać niezależnie od zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji.

 4. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wyłączenia usług lokalizacyjnych za pomocą wyboru odpowiedniej opcji w ustawieniach systemu swojego urządzenia mobilnego, przy czym może to skutkować ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji na czas wyłączenia usług lokalizacyjnych.

 5. Dane osobowe użytkowników Aplikacji mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 6. Dane osobowe użytkowników Aplikacji mogą być powierzane wykonawcom, podwykonawcom lub innym podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach umowy powierzenia.

 7. Dane osobowe użytkowników Aplikacji są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (w tym programistyczne). W szczególności stosowane są systemy szyfrowania danych.

§ 7 PLIKI COOKIES

 1. Picado sp. z o.o. oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej stronę internetową pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania ze strony, umożliwienia logowania do niego oraz współpracy z aplikacjami udostępnianymi przez firmę Google Inc. oraz Facebook.

 2. Akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca stronę może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej stronę plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności Picado sp. z o.o. w każdej chwili. Nowa Polityka Ochrony Prywatności Picado zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania w portalu na stronie.

Polityka prywatności

Statystyki i reklama. Strona getFindia korzysta z zewnętrznych usług gromadzących dane statystyczne na temat sposobu korzystania z jej witryn internetowych i aplikacji przez użytkowników, w tym z usług firmy Microsoft. Dodatkowo, te informacje wykorzystujemy do optymalizacji strony, celów związanych z bezpieczeństwem/ochroną przed oszustwami oraz reklamowaniem. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Microsoft zbiera i wykorzystuje Państwa dane, odwiedź Oświadczenie o prywatności Microsoftu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Picado sp. z o.o. ul. Stablewskiego 47 lok. 4, 60-213 Poznań.

 2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: biuro@getfindia.com

 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - np. jeśli wyrazi Pani/Pan chęć otrzymywania naszego newslettera b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – np. jeśli Pani/Pan tworzy treści w naszej aplikacji c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.